ورود به وبلاگ گروهی
وبلاگهای گروهی وبلاگهایی با مدیریت چند کاربر اند وبلاگهای گروهی وبلاگهایی با نویسندگی چند کاربر است
توجه داشته باشید آدرس ورود همان آدرس اولیه وبسایت باشد پس از هر چهار بار ورود رمز خود را یکبار تغییر دهید